برای پیدا کردن مطلب مورد نظر کلمه کلیدی خود را وارد نمایید

                                                                                                                                                                        

مقالات و پایان نامه ها

منبع پایان‌نامه JSB_Volume 4_Issue 11_Pages 23-38-1

0/98 *0/04 0/37 92/23±15/39 106/6±50/43 107/07±22/26 95/1±40/23 تجربی کنترل تری گلیسیرید (mg/dl) 0/169 *0/02 0/58 136/84±18/29 148±19/06 148/92±26/80 150/7±24/83 تجربی کنترل کلسترول(mg/dl) 0/468 *0/005 0/37 44/61±3/45 42/90±7/43 41/38±5/04 40/50±6/41 تجربی کنترل لیپوپروتئین با دانسیته (mg/dl)بالا Read more…